Grand Moscow Regatta 2021 Friday, 04.06.2021 Sunday, 06.06.2021
Race-number Race-class Race-run Planned start
101 W1x квалификация Friday, 04.06.2021 - 10:00
102 W2- квалификация Friday, 04.06.2021 - 10:10
103 M1x предварительный заезд 1 Friday, 04.06.2021 - 10:20
104 M1x предварительный заезд 2 Friday, 04.06.2021 - 10:25
105 M1x предварительный заезд 3 Friday, 04.06.2021 - 10:30
106 M2- предварительный заезд 1 Friday, 04.06.2021 - 10:35
107 M2- предварительный заезд 2 Friday, 04.06.2021 - 10:40
108 M2x квалификация Friday, 04.06.2021 - 10:45
109 M4- квалификация Friday, 04.06.2021 - 10:50
110 BW1x предварительный заезд 1 Friday, 04.06.2021 - 10:55
111 BW1x предварительный заезд 2 Friday, 04.06.2021 - 11:00
112 BW1x предварительный заезд 3 Friday, 04.06.2021 - 11:05
113 BW1x предварительный заезд 4 Friday, 04.06.2021 - 11:10
115 BW2- квалификация Friday, 04.06.2021 - 11:20
116 BW2x предварительный заезд 1 Friday, 04.06.2021 - 11:25
117 BW2x предварительный заезд 2 Friday, 04.06.2021 - 11:30
118 BM1x предварительный заезд 1 Friday, 04.06.2021 - 11:35
119 BM1x предварительный заезд 2 Friday, 04.06.2021 - 11:40
120 BM1x предварительный заезд 3 Friday, 04.06.2021 - 11:45
121 BM1x предварительный заезд 4 Friday, 04.06.2021 - 11:50
122 BM1x предварительный заезд 5 Friday, 04.06.2021 - 11:55
123 BM1x предварительный заезд 6 Friday, 04.06.2021 - 12:00
124 BM4- квалификация Friday, 04.06.2021 - 12:05
125 LW1x предварительный заезд 1 Friday, 04.06.2021 - 12:15
126 LW1x предварительный заезд 2 Friday, 04.06.2021 - 12:20
127 LW2x квалификация Friday, 04.06.2021 - 12:25
128 LM2x квалификация Friday, 04.06.2021 - 12:40
129 LBM2x квалификация Friday, 04.06.2021 - 12:50
130 BW4- предварительный заезд 1 Friday, 04.06.2021 - 12:55
131 BW4- предварительный заезд 2 Friday, 04.06.2021 - 13:00
132 BM2- предварительный заезд 1 Friday, 04.06.2021 - 13:05
133 BM2- предварительный заезд 2 Friday, 04.06.2021 - 13:10
134 BM2- предварительный заезд 3 Friday, 04.06.2021 - 13:15
135 BM2x предварительный заезд 1 Friday, 04.06.2021 - 13:20
136 BM2x предварительный заезд 2 Friday, 04.06.2021 - 13:25
137 BM2x предварительный заезд 3 Friday, 04.06.2021 - 13:30
138 LBW2x квалификация Friday, 04.06.2021 - 13:35
139 LM1x предварительный заезд 1 Friday, 04.06.2021 - 13:40
140 LM1x предварительный заезд 2 Friday, 04.06.2021 - 13:45
141 LM1x предварительный заезд 3 Friday, 04.06.2021 - 13:50
142 PR1W1x PR1M1x финал A Friday, 04.06.2021 - 14:00
143 M1x отборочный заезд 1 Friday, 04.06.2021 - 16:00
144 M1x отборочный заезд 2 Friday, 04.06.2021 - 16:05
145 M2- отборочный заезд Friday, 04.06.2021 - 16:10
146 BW1x отборочный заезд 1 Friday, 04.06.2021 - 16:15
147 BW1x отборочный заезд 2 Friday, 04.06.2021 - 16:20
148 BW1x отборочный заезд 3 Friday, 04.06.2021 - 16:25
149 BW1x отборочный заезд 4 Friday, 04.06.2021 - 16:30
150 BW2x отборочный заезд Friday, 04.06.2021 - 16:35
151 BM1x отборочный заезд 1 Friday, 04.06.2021 - 16:40
152 BM1x отборочный заезд 2 Friday, 04.06.2021 - 16:45
153 BM1x отборочный заезд 3 Friday, 04.06.2021 - 16:50
154 LW1x отборочный заезд 1 Friday, 04.06.2021 - 16:55
155 LW1x отборочный заезд 2 Friday, 04.06.2021 - 17:00
156 BW4- отборочный заезд Friday, 04.06.2021 - 17:05
157 BM2- отборочный заезд 1 Friday, 04.06.2021 - 17:10
158 BM2- отборочный заезд 2 Friday, 04.06.2021 - 17:15
159 BM2x отборочный заезд 1 Friday, 04.06.2021 - 17:20
160 BM2x отборочный заезд 2 Friday, 04.06.2021 - 17:25
161 LM1x отборочный заезд Friday, 04.06.2021 - 17:30
201 8+М Студенты предварительный заезд 1 Saturday, 05.06.2021 - 9:00
202 8+М Студенты предварительный заезд 2 Saturday, 05.06.2021 - 9:05
203 8+М Студенты предварительный заезд 3 Saturday, 05.06.2021 - 9:10
204 8+М Студенты предварительный заезд 4 Saturday, 05.06.2021 - 9:15
205 8+М Студенты предварительный заезд 5 Saturday, 05.06.2021 - 9:20
206 8+М Студенты предварительный заезд 6 Saturday, 05.06.2021 - 9:25
2011 8+М Студенты предварительный заезд Saturday, 05.06.2021 - 9:30
207 M1x полуфинал A/B 1 Saturday, 05.06.2021 - 10:00
208 M1x полуфинал A/B 2 Saturday, 05.06.2021 - 10:05
209 BW1x полуфинал A/B 1 Saturday, 05.06.2021 - 10:10
210 BW1x полуфинал A/B 2 Saturday, 05.06.2021 - 10:15
211 BW1x полуфинал C/D 1 Saturday, 05.06.2021 - 10:20
212 BW1x полуфинал C/D 2 Saturday, 05.06.2021 - 10:25
213 BM1x полуфинал A/B 1 Saturday, 05.06.2021 - 10:30
214 BM1x полуфинал A/B 2 Saturday, 05.06.2021 - 10:35
215 BM1x полуфинал C/D 1 Saturday, 05.06.2021 - 10:40
216 BM1x полуфинал C/D 2 Saturday, 05.06.2021 - 10:45
217 BM1x полуфинал E/F 1 Saturday, 05.06.2021 - 10:50
218 BM2- полуфинал A/B 1 Saturday, 05.06.2021 - 10:55
219 BM2- полуфинал A/B 2 Saturday, 05.06.2021 - 11:00
220 BM2x полуфинал A/B 1 Saturday, 05.06.2021 - 11:05
221 BM2x полуфинал A/B 2 Saturday, 05.06.2021 - 11:10
222 LM1x полуфинал A/B 1 Saturday, 05.06.2021 - 11:15
223 LM1x полуфинал A/B 2 Saturday, 05.06.2021 - 11:20
224 1x MM 35 + финал A Saturday, 05.06.2021 - 12:00
225 1x MM 50 + финал A Saturday, 05.06.2021 - 12:10
226 1x MM 61+ финал A Saturday, 05.06.2021 - 12:20
227 2- MM 27+ финал A Saturday, 05.06.2021 - 12:30
228 2- MM 40 + финал A Saturday, 05.06.2021 - 12:40
229 2- MM 55+ финал A Saturday, 05.06.2021 - 12:50
230 M1x финал C Saturday, 05.06.2021 - 13:00
231 M1x финал B Saturday, 05.06.2021 - 13:05
232 M2- финал B Saturday, 05.06.2021 - 13:10
233 BW1x финал D Saturday, 05.06.2021 - 13:15
234 BW1x финал C Saturday, 05.06.2021 - 13:20
235 BW1x финал B Saturday, 05.06.2021 - 13:25
236 BM1x финал D Saturday, 05.06.2021 - 13:30
237 BM1x финал C Saturday, 05.06.2021 - 13:35
238 BM1x финал B Saturday, 05.06.2021 - 13:40
239 BM2- финал C Saturday, 05.06.2021 - 13:45
240 BM2- финал B Saturday, 05.06.2021 - 13:50
241 BM2x финал C Saturday, 05.06.2021 - 13:55
242 BM2x финал B Saturday, 05.06.2021 - 14:00
243 LW1x финал B Saturday, 05.06.2021 - 14:05
244 LM1x финал C Saturday, 05.06.2021 - 14:10
245 LM1x финал B Saturday, 05.06.2021 - 14:15
246 8+М Студенты отборочный заезд 1 Saturday, 05.06.2021 - 15:00
247 8+М Студенты отборочный заезд 2 Saturday, 05.06.2021 - 15:05
248 8+М Студенты отборочный заезд 3 Saturday, 05.06.2021 - 15:10
249 8+М Студенты отборочный заезд 4 Saturday, 05.06.2021 - 15:15
250 8+М Студенты отборочный заезд 5 Saturday, 05.06.2021 - 15:20
251 8+М Студенты отборочный заезд 6 Saturday, 05.06.2021 - 15:25
252 W1x финал A Saturday, 05.06.2021 - 16:00
253 W2- финал A Saturday, 05.06.2021 - 16:10
254 W2x финал A Saturday, 05.06.2021 - 16:20
255 LW2x финал A Saturday, 05.06.2021 - 16:30
256 W4- финал A Saturday, 05.06.2021 - 16:40
257 M1x финал A Saturday, 05.06.2021 - 16:50
258 M2- финал A Saturday, 05.06.2021 - 17:00
259 M2x финал A Saturday, 05.06.2021 - 17:10
260 M4- финал A Saturday, 05.06.2021 - 17:20
261 BW1x финал A Saturday, 05.06.2021 - 17:30
262 BW2- финал A Saturday, 05.06.2021 - 17:40
263 BW2x финал A Saturday, 05.06.2021 - 17:50
264 BW4- финал A Saturday, 05.06.2021 - 18:00
265 BM1x финал A Saturday, 05.06.2021 - 18:10
266 BM2- финал A Saturday, 05.06.2021 - 18:20
267 BM2x финал A Saturday, 05.06.2021 - 18:30
268 BM4- финал A Saturday, 05.06.2021 - 18:40
269 LW1x финал A Saturday, 05.06.2021 - 18:50
270 LM1x финал A Saturday, 05.06.2021 - 19:00
271 LM2x финал A Saturday, 05.06.2021 - 19:10
272 LBW2x финал A Saturday, 05.06.2021 - 19:20
273 LBM2x финал A Saturday, 05.06.2021 - 19:30
301 8+М Студенты полуфинал A/B 1 Sunday, 06.06.2021 - 9:00
302 8+М Студенты полуфинал A/B 2 Sunday, 06.06.2021 - 9:05
303 8+М Студенты полуфинал C/D 1 Sunday, 06.06.2021 - 9:10
304 8+М Студенты полуфинал C/D 2 Sunday, 06.06.2021 - 9:15
305 8+М Студенты полуфинал E/F 1 Sunday, 06.06.2021 - 9:20
306 8+М Студенты полуфинал E/F 2 Sunday, 06.06.2021 - 9:25
307 LW4x квалификация Sunday, 06.06.2021 - 10:00
308 BW4x квалификация Sunday, 06.06.2021 - 10:05
309 BW8+ квалификация Sunday, 06.06.2021 - 10:10
310 BM4x полуфинал A/B 1 Sunday, 06.06.2021 - 10:15
311 BM4x полуфинал A/B 2 Sunday, 06.06.2021 - 10:20
312 BM8+ квалификация Sunday, 06.06.2021 - 10:25
313 4x WM 40+ финал A Sunday, 06.06.2021 - 11:00
314 4x MM 35+ финал A Sunday, 06.06.2021 - 11:10
315 8+ MM 35+ финал A Sunday, 06.06.2021 - 11:20
316 8+ MM 60+ финал A Sunday, 06.06.2021 - 11:30
317 8+ MM L финал A Sunday, 06.06.2021 - 11:40
318 W4x финал A Sunday, 06.06.2021 - 12:00
319 LW4x финал A Sunday, 06.06.2021 - 12:10
320 W8+ финал A Sunday, 06.06.2021 - 12:20
321 M4x финал A Sunday, 06.06.2021 - 12:30
322 LM4x финал A Sunday, 06.06.2021 - 12:40
323 M8+ финал A Sunday, 06.06.2021 - 12:50
324 BW4x финал A Sunday, 06.06.2021 - 13:00
325 BW8+ финал A Sunday, 06.06.2021 - 13:10
326 BM4x финал B Sunday, 06.06.2021 - 13:20
327 BM4x финал A Sunday, 06.06.2021 - 13:25
328 BM8+ финал A Sunday, 06.06.2021 - 13:35
329 8+М Студенты финал F Sunday, 06.06.2021 - 14:00
330 8+М Студенты финал E Sunday, 06.06.2021 - 14:05
331 8+М Студенты финал D Sunday, 06.06.2021 - 14:10
332 8+М Студенты финал C Sunday, 06.06.2021 - 14:15
333 8+М Студенты финал B Sunday, 06.06.2021 - 14:20
334 8+М Студенты финал A Sunday, 06.06.2021 - 14:25
335 W1x Sprint финал A Sunday, 06.06.2021 - 15:00
336 W2- Sprint финал A Sunday, 06.06.2021 - 15:10
337 W4x Sprint финал A Sunday, 06.06.2021 - 15:20
338 M1x Sprint финал A Sunday, 06.06.2021 - 15:30
339 М2- Sprint финал A Sunday, 06.06.2021 - 15:40
340 M4x Sprint финал A Sunday, 06.06.2021 - 15:50
341 M8+ Sprint финал A Sunday, 06.06.2021 - 16:00